KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO, Centrum Osteopatii Adam Orszulak informuje Państwa, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Adam Orszulak działający pod firmą CENTRUM OSTEOPATII ADAM ORSZULAK, ul. Osiedlowa 4/6 lok. U1, 91-052 Łódź, NIP: 7292554245

2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest z wykorzystaniem danych podanych w pkt. 1

3.Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na szczególnych zasadach w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu w związku z epidemią COVID-19.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a) art.9 ust.1 lit. i RODO - interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi,

b) art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Państwa dane osobowe:

a) mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom które współpracują z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy, w tym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania stanu epidemii COVID-19 oraz przez czas niezbędny do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych prawnych.

8. Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Państwa dane nie będą podlegały procesowi profilowania.

  2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.