Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Centrum Osteopatii Adam Orszulak


I. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności w Centrum Osteopatii Adam Orszulak dotyczy serwisu www.osteopatja.pl
2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: Adam Orszulak działający pod firmą
CENTRUM OSTEOPATII ADAM ORSZULAK, ul. Osiedlowa 4/6 lok. U1, 91-052 Łódź, NIP: 7292554245
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Centrum Osteopatii Adam Orszulak:
kontakt@osteopatja.pl
4. Operator serwisu jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) Prezentacja oferty lub informacji
b) Realizacja funkcji związanych z pozyskiwaniem informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Metody ochrony danych stosowane przez operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. W celu ochrony danych operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: …...........

IV. Państwa prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to firmy hostingowej na zasadzie powierzenia.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
f) ponadto w uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
g) w razie uznania przez Panią/Pana, że doszło do naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
5. W stosunku do Pani/Pana mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez administratora marketingu bezpośredniego.
6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Pani/Pana dane nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

V. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VI. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA).

2. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.

3. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

VII. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

VIII. Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pani/Pan używa, a następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

IX. Informacje końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana przez administratora danych i następnie publikowana na stronie www.osteopatja.pl

2. W celu zyskania szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania serwisu www.osteopatja.pl należy skontaktować się z administratorem danych osobowych zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. I.2.