REGULAMIN PRZYCHODNI

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług w przychodni określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt w formie: osobistej, telefonicznej oraz za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.osteopatja.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem  www.osteopatja.pl
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,
  6. Usługodawca -       Adam Orszulak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą       Centrum Osteopatii ul. Osiedlowa 4/6 lok. U1 91-052 Łódź NIP 7292554245                            
   adres e-mail do kontaktu:
   kontakt@osteopatja.pl ;   tel.: +48  530 158 533                                     
 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 2. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem rejestracji, telefonicznie lub harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

          a.       podać dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

          b.      uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.

 1. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą w formie osobistej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, należy uiścić opłatę w wysokości 100% ceny wizyty bądź uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie lub przez kontakt telefoniczny z rejestracją. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 6. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Pakiety

 1. Przychodnia przewiduje możliwość wykupienia pakietu. Rodzaje, dostępność i ceny podane są na Stronie internetowej oraz w rejestracji.
 2. Umawianie wizyt ujętych w pakiecie odbywa się w formie osobistej, telefonicznej lub za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Oplata za pakiet jest jednorazowa, najpóźniej przy pierwszej wizycie z pakietu. 
 4. Płatności za pakiet można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe przychodni
 5. Z pakietu może korzystać jedna osoba.
 6. Ważność pakietu obejmuje 3 miesiące od dnia wniesienia opłaty, po tym czasie pakiet traci ważność.
 7. Wraz z upływem termiu ważności, następuje brak możliwości korzystania z wizyt objętych pakietem i  płatność za pakiet nie podlega zwrotowi.

§ 6. Zwrot kosztów za usługę

 1.  Do rozpatrzenia wniosku o zwrot środków niezbędne jest okazanie paragonu zakupu oraz wypełnienie wniosku, który otrzymać można w rejestracji Przychodni.
 2.  Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2021 r