REGULAMIN REZERWOWANIA I OPŁACANIA WIZYT


 § 1. Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w przychodni, jak również  określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt w formie: osobistej, telefonicznej oraz za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy, bądź w przychodni,
  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w przychodni,udostępniony nieodpłatnie zarówno w przychodni, jak i na stronie www.osteopatja.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i    wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem  www.osteopatja.pl
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,
  6. Usługodawca (przychodnia) -       Adam Orszulak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą       Centrum Osteopatii ul. Osiedlowa 4/6 lok. U1 91-052 Łódź NIP 7292554245  adres e-mail do kontaktu: kontakt@osteopatja.pl ;   tel.: +48  530 158 533.                                     
  7. >
 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz – w przypadku zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej - zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie właściwego pola. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.


§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty dokonywana drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Zapisz się”.
 2. Rezerwacja terminu wizyty dokonywania w formie telefonicznej lub poprzez osobisty kontakt z przychodnią odbywa się w zaproponowanym przez przychodnię i zaakceptowanym przez pacjenta terminie.
 3. Pacjent rezerwujący wizytę po raz pierwszy zobowiązany jest:
  • a.    podać dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail;
  • b.    uiścić przedpłatę (zadatek) w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
 4. Dane do przelewu za pierwszą wizytę pacjent otrzymuje – w zależności od podanej danej – na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Przelew za pierwszą wizytę musi zostać opłacony w ciągu maksymalnie 24 – godzin od momentu otrzymania danych do dokonania przelewu, chyba, że wizyta ma się odbyć przed upływem tego terminu, to wówczas należność za wizytę musi zostać opłacona niezwłocznie, a najpóźniej przy wizycie. Brak uiszczenia opłaty w terminie skutkuje automatyczną anulacją wizyty.
 6. Na każdą kolejną wizytę, po odbyciu pierwszej, pacjent umawia się telefonicznie, online lub bezpośrednio w przychodni, a płatność za kolejną wizytę uiszcza bezpośrednio w dniu wizyty przed jej odbyciem.
 7. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.


§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą w formie osobistej, pocztowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.


§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie zarówno pierwszej opłaconej, jak i kolejnej  wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej na 24 godziny przed tym terminem.
 2. Odwołanie opłaconej wizyty z zachowaniem terminu określonego w pkt. 1 wiąże się z prawem do wyznaczenia innego terminu wizyty lub żądania zwrotu uiszczonej z góry zapłaty za wizytę.
 3. Odwołanie kolejnej wizyty w dniu jej planowanego odbycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za nią, a w przypadku nabycia przez pacjenta pakietu, należność za nieodbytą wizytę zostaje potrącona  z wykupionego pakietu.
 4. Pacjent ma prawo do trzykrotnego przełożenia zarówno terminu pierwszej i z góry opłaconej wizyty, jak również wizyty kolejnej. Przy czwartej próbie przełożenia terminu, wygasa taka możliwość, zaś Pacjent – w przypadku wizyty z góry opłaconej - otrzymuje zwrot przelanych za wizytę środków zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem.
 5. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie lub przez kontakt telefoniczny z rejestracją z zachowaniem terminu określonego w pkt 1 powyżej. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 6. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym uiszczona na wizytę opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem uiszczonej z góry przedpłaty za wizytę. W tym wypadku opłata za wizytę nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia. W przypadku pacjentów, którzy wykupili pakiet, należność za wizytę wskutek przesłanek o jakich mowa powyżej pobierana jest z pakietu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej opłaty za wizytę.
 8. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.


§ 5. Pakiety

 1. Przychodnia przewiduje możliwość wykupienia pakietu, lecz dopiero po odbyciu pierwszej wizyty. Rodzaje, dostępność i ceny podane są na Stronie internetowej oraz w rejestracji.
 2. Umawianie wizyt ujętych w pakiecie odbywa się w formie osobistej, telefonicznej.
 3. Oplata za pakiet jest jednorazowa, najpóźniej przy pierwszej wizycie z pakietu.
 4. Płatności za pakiet można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe przychodni.
 5. Zwrot za niewykorzystane wizyty z pakietu (w terminie ważności pakietu) jest możliwy. Jednak kwota za pojedynczą wizytę zostanie wyrównana do regularnej ceny wizyty, a kwota do zwrotu będzie pomniejszona o tą różnicę.
 6. Przychodnia nie uwzględnia możliwości korzystania z pakietu przez więcej niż jedną osobę.
 7. Ważność pakietu obejmuje 3 miesiące od dnia wykupienia pakietu, po tym czasie pakiet traci ważność.
 8. Wraz z upływem terminu ważności, następuje brak możliwości korzystania z wizyt objętych pakietem i  płatność za pakiet nie podlega zwrotowi.


§ 6. Zwrot kosztów za usługę

 1. Do rozpatrzenia wniosku o zwrot środków niezbędne jest okazanie paragonu zakupu oraz wypełnienie wniosku, który otrzymać można w rejestracji przychodni.
 2. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni, od dnia złożenia wniosku.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023r.