Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych przez Centrum Osteopatii Adam Orszulak

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Centrum Osteopatii Adam Orszulak informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są u administratora danych po skontaktowaniu się z nim

 Administrator danych osobowych: Adam Orszulak

Dane adresowe i identyfikacyjne administratora danych: CENTRUM OSTEOPATII ADAM ORSZULAK

ul. Osiedlowa 4/6 lok. U1, 91-052 Łódź, NIP: 7292554245

Numer telefonu/adres - e-mail: 530 158 533/ kontakt@osteopatja.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

I. Podejmowanie działań na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO, np. przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, statystycznych, promocyjnych, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, przetwarzanie danych na podstawie innych zgód

II. Realizacja usługi/umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO, np.:  realizacja świadczeń, terapii, realizacja oraz rozliczanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych, obsługa zgłoszeń, obsługa reklamacji, skarg i innych roszczeń

III. Wypełnianie obowiązku ciążącego na administratorze danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO, np. wystawienie niezbędnych dokumentów (np. faktura, paragon), realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych, realizacja

obowiązków prawnych 

IV. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO, np.: prowadzenie działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymywanie relacji z klientem,

dochodzenie należności i innych roszczeń, archiwizacja danych.

V. Przetwarzanie danych szczególnego rodzaju na podstawie wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit a RODO: wypełnienie niezbędnych dokumentów, dobrowolne przekazanie informacji w celu świadczenia usługi/terapii 

VI. Przetwarzanie danych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących

zasady ich wykonywania – podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, ustawą z dnia 28 kwietnia

2011 r. „o systemie informacji w ochronie zdrowia”, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej”.

2. Odbiorcy danych 

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:

I. Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,

II. Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

III. Innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

IV. Powiatowym Inspektoratom Sanitarnym oraz Wojewódzkim Stacjom Sanitarno – Epidemiologicznym

V. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

VI. Kancelariom prawnym, biurom rachunkowym, biurom podatkowym  

VII. Podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,

VIII. Pozostałym podmiotom i organom upoważnionym na mocy art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. „o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

3. Czas przetwarzania danych 

Okres przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

I. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

II. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

III. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

IV. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

V. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od

końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

VI. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. 

4. Prawa osób, których dane dotyczą 

I. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

II. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

III. Prawo do bycia zapomnianym  (art. 17 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

V. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

VI. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO): w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z administratorem danych. 

VII. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z administratorem danych. Jeżeli nie uzyskają

Państwo pomocy, przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pozostałe informacje

I. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich 

II. Profilowanie 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu 

6. Sposoby ochrony Państwa danych osobowych 

I. Dokumenty są przetwarzane zgodnie z wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa danych 

II. Dostęp do dokumentów i danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa

III. System informatyczny jest zabezpieczony hasłami, ponadto stosuje się  system antywirusowy i firewall.